Podczas procesu rekrutacyjnego jesteśmy często proszeni o określenie swoich umiejętności językowych. Niejednokrotnie głowimy się nad tym, jak zaawansowanie posługujemy się znanymi nam językami. Czy to już biegłość, czy jeszcze poziom średnio zaawansowany?

Z pomocą przychodzi Europejski System Opisu Kształcenia Językowego [Eng.  Common European Framework of Reference for Languages]. System składa się z sześciostopniowej skali, która przy pomocy liter A, B iC oraz cyfr 1 i2 klasyfikuje znajomość interesującego nas języka.

Podstawową znajomość języka określają poziomy A1 iA2. Taką znajomość najczęściej osiąga się w pierwszych latach nauki. Pierwszy poziom, tzw. beginner, charakteryzuje umiejętność rozumienia i formułowania prostych wyrażeń dotyczących życia codziennego, często przy użyciu potocznych wyrażeń. Osoba na poziomie A1 jest w stanie prowadzić prostą rozmowę w przypadku, gdy rozmówca mówi powoli, wyraźnie i jest gotów wesprzeć początkującego adepta języka. Poziom A2, znany jako elementary, również wiąże się z rozumieniem tematów dotyczących życia codziennego, ale komunikacja jest na nieco wyższym poziomie. Osoba znająca język w takim stopniu porozumiewa się w rutynowych i bezpośrednich sytuacjach komunikacyjnych dotyczących znanych jej tematów. Ponadto, na poziomie A2 wyszczególnia się umiejętność podawania informacji na temat swojego pochodzenia czy otoczenia.

Kolejnym etapem na drodze do biegłości językowej jest poziom samodzielności, w którym wyróżniamy poziomy B1 i B2. Pierwszy z nich, czyli poziom intermediate, wiąże się z głębszym rozumieniem głównych wątków w standaryzowanych, rzeczowych przekazach. Umiejscowiono tu również umiejętność radzenia sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, jakie napotkać nas mogą w podróży po kraju, w którym mówi się danym językiem. Wypowiedzi ustne i pisemne na znane tematy są spójne, zawierają opisy doświadczeń czy planów wraz z ich krótkim wyjaśnieniem. Kolejny z poziomów, czyli B2 lub upper intermediate, cechuje rozumienie szerokiego spektrum tematów, również dotyczących specjalności zawodowej danej osoby. Rozmowa prowadzona z rodzimym użytkownikiem języka przebiega wystarczająco płynnie, aby nie wymuszać nadmiernego wysiłku intelektualnego u żadnej ze stron. Wypowiedzi są przejrzyste
i szczegółowe, zawierają analizę wad i zalet danego rozwiązania.

Najwyższe poziomy władania językiemokreślają symbole C1 i C2. Na poziome advanced, czyli pierwszym
z przed chwilą wspomnianych, mamy do czynienia z rozumieniem skomplikowanych i długich tekstów wraz
z dostrzeganiem aluzji. Wypowiedzi są swobodne, płynne, spełniają wymogi interakcji towarzyskich czy zawodowych. Wypowiedzi tworzą spójną, ale równocześnie złożoną i zorganizowaną całość. Najwyższy poziom posługiwania się językiem, czyli C2 lub też proficiency, charakteryzuje osoby będące w stanie rozumieć niemal każdy tekst czy wypowiedź ustną. Podkreślona jest tu także umiejętność streszczania przy zachowaniu zawartych w oryginale tez i argumentacji. Myśli są wyrażane spontanicznie i precyzyjnie. Ważną kompetencją wyróżniającą ten poziom jest odróżnianie subtelności znaczeniowych wyrazów czy zdań.

Powyższy opis zawiera wskazówki, jak szybko oszacować swój poziom władania danym językiem na podstawie regulacji europejskich. Często spotykamy się z określeniem komunikatywnej znajomości języka. Jakkolwiek pozytywnie kojarzone, w rzeczywistości odnosi się do niezbyt zaawansowanej znajomości języka. Osoba komunikatywna rozumie proste i krótkie wypowiedzi, radzi sobie w sytuacjach życia codziennego,
np. w urzędach, sklepach. Szkopuł tkwi w tym, że z definicji dopuszcza się tu błędy, o ile nie zaburzają komunikacji.

Jeżeli wciąż mają Państwo wątpliwości co do poziomu posługiwania się językiem obcym, nasz zespół
z przyjemnością doradzi jak napisać CV i jak najlepiej odzwierciedlić posiadane umiejętności.

 

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery
Zamów teraz Konsultacje kariery