Świadczenia usług w ramach serwisu KreatorzyKariery.pl

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), zasady korzystania z usług serwisu KreatorzyKariery.pl, świadczonych drogą elektroniczną, uregulowane zostały w poniższym Regulaminie. Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki. Klient serwisu nie ma możliwości do ich indywidualnego ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do treści Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług serwisu KreatorzyKariery.pl, jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu oraz wynikających z niego praw i warunków jakie należy spełnić chcąc skorzystać z usług serwisu KreatorzyKariery.pl.

 

§ 1.  INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Regulamin – określa zasady korzystania z usług serwisu KreatorzyKariery.pl, zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.kreatorzykariery.pl, należącego do Usługodawcy, zwanego dalej Serwisem oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu w ramach świadczonych Usług.
 2. Usługodawca – Usługodawcą i właścicielem Serwisu jest firma KreatorzyKariery.pl S.C. Joanna Krzykanowska Gerard Krzykanowski,  adres rejestrowy: 11-400 Kętrzyn ul. Królowej Bony 7/23, NIP: 742-226-50-84; REGON: 382246417.
 3. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę, zwany dalej Użytkownikiem.
 4. Usługa – usługi realizowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 5. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców i nie uwzględniają ich indywidualnej sytuacji, a są jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie.

 

§ 2.  DEFINICJE KLIENTÓW.

 1. „0 – 2 lata doświadczenia zawodowego” – oznacza Klienta, którego łączne doświadczenie zawodowe nie przekracza dwóch lat po przeliczeniu na miesiące (24 miesiące).
 2. „2 – 5 lat doświadczenia zawodowego” – oznacza Klienta, którego łączne doświadczenie zawodowe nie przekracza od minimum 2 lat do maksimum 5 lat (od 24 do 60 miesięcy).
 3. „powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego” – oznacza Klienta, którego łączne doświadczenie zawodowe przekracza 5 lat (powyżej 60 miesięcy).

 

§ 3. RODZAJE USŁUG.

 1. Usługa dotycząca profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (zwana w formularzu zamówienia: Pakiet – profesjonalne CV i list motywacyjny, Profesjonalne CV, Profesjonalne CV w języku angielskim – bez wersji polskiej, Profesjonalny list motywacyjny, Profesjonalne CV+profil zawodowy, Ocena CV, Korekta CV, Profil zawodowy, Doradztwo w karierze+CV) zamawiana przez Użytkownika i realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl, w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługę realizujemy w kontakcie telefonicznym i mailowym.
 2. Usługa szkoleniowo coachingowa, przygotowująca do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej (zwana w formularzu zamówienia: Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej) zamawiana przez Użytkownika i realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl, w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługę realizujemy w kontakcie poprzez komunikator Skype lub telefonicznym.
 3. Usługa szkoleniowo coachingowa, oceniająca potencjał zawodowy na podstawie testów psychometrycznych Hogan Assessment Systems (zwana w formularzu zamówienia: Audyt Kompetencji) zamawiana przez Użytkownika i realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl, w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługę realizujemy w kontakcie mailowym.
 4. Usługa szkoleniowo – coachingowa, program coachingowy dla osób, które chcą zmienić pracę (zwana w formularzu zamówienia: Coaching Zmiany Pracy) zamawiana przez Użytkownika i realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl, w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługę realizujemy w kontakcie poprzez komunikator Skype.
 5. Usługa szkoleniowo – coachingowa, indywidualny i profesjonalny coaching kariery (zwana w formularzu zamówienia: Konsultacje Kariery) zamawiana przez Użytkownika i realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl, w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługę realizujemy w kontakcie poprzez komunikator Skype lub telefonicznym.
 6. Usługa researchu  i sporządzenia raportów dla osób, które chcą zmienić pracę (zwana w formularzu zamówienia: Research ofert pracy) zamawiana przez Użytkownika i realizowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl, w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. Usługę realizujemy w kontakcie mailowym.

 

§ 4.  USŁUGI DOTYCZĄCE PROFESJONALNYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH I PROFILI ZAWODOWYCH – ZAMAWIANIE I CZAS REALIZACJI.

 1. Usługodawca w ramach świadczonych usług oferuje Usługi, które są zamawiane tylko przez Internet, za pośrednictwem Serwisu, realizowane przez Usługodawcę w określonym i opisanym w Regulaminie terminie.
 2. Usługi mogą być zamawiane 24h na dobę, każdego dnia tygodnia.
 3. Dzień roboczy trwa od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku i nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Standardowy czas realizacji Usługi oznacza 72 – godzinny tryb realizacji Usługi, liczony od momentu otrzymania od klienta wszystkich informacji potrzebnych do zrealizowania Usługi, realizowanej w ramach dni roboczych. W usłudze Profesjonalne CV w języku angielskim – bez wersji polskiej są to 144 godziny (6 dni) roboczych.
 5. Ekspresowy czas realizacji Usługi oznacza 24 – godzinny tryb realizacji Usługi, liczony od momentu otrzymania od klienta wszystkich informacji potrzebnych do zrealizowania Usługi, realizowanej w ramach dni roboczych. W usłudze Profesjonalne CV w języku angielskim – bez wersji polskiej są to 72 godziny (3 dni) robocze.
 6. Usługi Ocena CV i Korekta CV realizowane są wyłącznie w standardowym czasie realizacji usługi. W Usługach Ocena CV i Korekta CV Usługodawca nie przeprowadza z Użytkownikiem Serwisu wywiadu zawodowego, ani konsultacji kariery w celu doprecyzowania informacji zwartych w przekazanym do Oceny lub Korekty CV Użytkownika.
 7. Usługa Profil Zawodowy realizowana jest wyłącznie w standardowym czasie realizacji usługi.
 8. Usługa Research ofert pracy realizowana jest kontakcie mailowym.  W celu realizacji usługi Użytkownik wskazuje cel zawodowy – jedno stanowisko, na które chce aplikować oraz podsyła drogą mailową swoje CV. Usługodawca w ramach usługi przygotuje 4 raporty w języku polskim w cyklach 2-tygodniowych.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia, w opisanym 4 i 5 punkcie § 4 terminie realizacji, projektu dokumentu w ramach zamówionej usługi, do akceptacji w języku polskim, bądź angielskim w przypadku usługi świadczonej tylko w tym języku.
 10. Aby złożyć zamówienie Usługi należy dokonać wyboru odpowiedniej usługi, wypełnić formularz zamówienia i dokonać płatności.
 11. Przyjęcie Usługi do realizacji nastąpi dopiero w momencie gdy płatność zostanie zaksięgowana na koncie Usługodawcy. Wówczas nastąpi potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z powodów niezależnych od Usługodawcy tj. podanie przez Użytkownika błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który nie można przesłać informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz z powodu przerwy w dostępie do sieci Internet, spowodowanej usterką techniczną lub z przyczyn zależnych od dostawcy sieci Internet.
 13. W momencie gdy nie nastąpi potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę drogą mailową, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia realizacji zlecenia.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane podaniem błędnego numeru telefonu lub błędnego adresu mailowego, które powodują brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem Serwisu lub brak możliwości przesłania projektu dokumentu oraz nieuzupełnieniem przez Użytkownika informacji, które umożliwią Usługodawcy wykonanie Usługi
  w terminie opisanym w 4 i 5 punkcie § 4.
 15. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku potwierdzenia lub akceptacji przez Użytkownika projektu dokumentu przygotowanego przez Usługodawcę.
 16. W przypadku nieuzupełnienia informacji, które mają istotny wpływ na utworzenie projektu dokumentu i wykonanie Usługi, w ciągu 5 dni  roboczych liczonych od dnia wystosowania prośby przez Usługodawcę o ich uzupełnienie, zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie pierwotnych danych dostarczonych przez Użytkownika Serwisu.
 17. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, zamówień, w których podano informacje, których nie można potwierdzić podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz zamówień składanych przez klientów, którzy nie przestrzegają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 18. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia oraz wydłużeniu terminu realizacji Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 19. Projekt dokumentu przygotowany przez Usługodawcę przesyłany jest drogą mailową na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres email w formacie MS Word i w formacie PDF.
 20. Projekt dokumentu przygotowany przez Usługodawcę w ramach Usługi Korekta CV przesyłany jest drogą mailową na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres email w formacie MS Word.
 21. Użytkownik Serwisu ma prawo do zasugerowania wprowadzenia zamian w projekcie dokumentu oraz prawo do jednorazowej zmiany szablonu dokumentu. Zmiany muszą być jasno opisane w jednej wiadomości mailowej będącej odpowiedzią na przesłaną przez Usługodawcę wiadomość mailową z prośbą o akceptację projektu. Zmiany szablonu Usługodawca nie wykonuje w przypadku usługi Korekta CV, gdyż usługa ta nie obejmuje zmian graficznych na przesłanym przez Użytkownika Serwisu CV.
 22. Po przesłaniu przez Usługodawcę dokumentu z wprowadzonymi zmianami i zaakceptowaniu Usługi przez Użytkownika, następuje zakończenie realizacji Usługi.
 23. Projekt dokumentu uznany jest za zaakceptowany, a tym samym Usługa za zrealizowaną po 5 dniach roboczych oczekiwania przez Usługodawcę na akceptację projektu dokumentu przez Użytkownika.
 24. Usługa Ocena CV uznana jest za zrealizowaną po przesłaniu, na adres mailowy wskazany przez Użytkownika, opracowania zwierającego ocenę CV załączonego w formularzu zamówienia przez Użytkownika.
 25. Usługa Profil Zawodowy uznana jest za zrealizowaną po przygotowaniu przez Usługodawcę profilu i zaakceptowaniu go przez Użytkownika drogą mailową/telefonicznie lub po 5 dniach roboczych oczekiwania przez Usługodawcę na akceptację Profilu Zawodowego przez Użytkownika.
 26. Usługa Research ofert pracy uznana jest za zrealizowaną po przesłaniu, na adres mailowy wskazany przez Użytkownika, ostatniego czwartego raportu.
 27. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w formatowaniu w tekście spowodowane odmiennym oprogramowaniem do edycji plików tekstowych używanym przez Użytkownika i Usługodawcę.
 28. Usługa tłumaczenia dokumentów następuje po zaakceptowaniu dokumentów w języku polskim, przesłanych przez Usługodawcę Użytkownikowi drogą mailową.
 29. Przetłumaczone dokumenty zostaną przesłane droga mailową do Użytkownika w ciągu 72 godzin w ramach dni roboczych od zaakceptowania plików w języku polskim dla standardowego trybu realizacji Usługi oraz w ciągu 48 godzin w ramach dni roboczych od zaakceptowania plików w języku polskim dla ekspresowego trybu realizacji Usługi.

§ 5.  USŁUGI SZKOLENIOWO-COACHINGOWE – ZAMAWIANIE I CZAS REALIZACJI.

 1. Usługodawca w ramach świadczonych usług oferuje Usługi, które są zamawiane nie tylko przez Internet, za pośrednictwem Serwisu, realizowane przez Usługodawcę w określonym i opisanym w Regulaminie terminie.
 2. Usługi mogą być zamawiane 24h na dobę, każdego dnia tygodnia.
 3. Dzień roboczy trwa od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku i nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Usługa jest realizowana w terminie 72 – godzin, liczonym od momentu otrzymania od Użytkownika wszystkich informacji potrzebnych do zrealizowania Usługi, realizowanej w ramach dni roboczych. Wspomniany termin realizacji Usługi jest ustalany indywidualnie z Użytkownikiem.
 5. Usługodawca nie zwraca płatności za Usługę, w sytuacji, kiedy Użytkownik nie dotrzyma umówionego terminu realizacji Usługi bez wcześniejszego powiadomienia lub powiadomi Usługodawcę o braku możliwości dotrzymania umówionego terminu wykonania Usługi później niż 24 h przed ustalonym terminem realizacji Usługi.
 6. Aby złożyć zamówienie Usługi należy dokonać wyboru odpowiedniej usługi, wypełnić formularz zamówienia i dokonać płatności.
 7. Przyjęcie Usługi do realizacji nastąpi dopiero w momencie gdy płatność zostanie zaksięgowana na koncie Usługodawcy. Wówczas nastąpi potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje po spełnieniu określonych Regulaminem warunków, nie później niż następnego dnia roboczego po opłaceniu Usługi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z powodów niezależnych od Usługodawcy tj. podanie przez Użytkownika błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który nie można przesłać informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz z powodu przerwy w dostępie do sieci Internet, spowodowanej usterką techniczną lub z przyczyn zależnych od dostawcy sieci Internet.
 10. W momencie gdy nie nastąpi potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę drogą mailową, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia realizacji zlecenia.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane podaniem błędnego numeru telefonu lub błędnego adresu mailowego, które powodują brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem Serwisu oraz nieuzupełnieniem przez Użytkownika informacji, które umożliwią Usługodawcy wykonanie Usługi w terminie opisanym w 4  punkcie § 5.
 12. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, zamówień, w których podano informacje, których nie można potwierdzić podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz zamówień składanych przez klientów, którzy nie przestrzegają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia oraz wydłużeniu terminu realizacji Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 14. Proces realizacji Usługi odbywa się zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Serwisu.
 15. Usługa uznana jest za zrealizowaną po wysłaniu raportu z wykonanej Usługi w przypadku Usługi Audyt Kompetencji, a w przypadku Usługi Coaching Zmiany Pracy po przeprowadzeniu 6 indywidualnych sesji telefonicznych/poprzez Skype. W przypadku usługi Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej, Konsultacje Kariery po odbyciu sesji skype/telefonicznej.

 

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ.

Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są w szczególności:

 1. Dostęp Użytkownika do sieci Internet przy użyciu łącza o przepustowości umożliwiającej wykonanie Usługi.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną możliwością akceptowania plików cookies (ciasteczka).
 3. Oprogramowanie Microsoft Word 97 lub nowsze.
 4. Oprogramowanie Acrobat Reader lub inne kompatybilne, służące odczytywaniu plików PDF (Portable Document Format).

 

§ 7. PŁATNOŚCI.

 1. Wszystkie ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w PLN.
 2. Płatności można dokonać za pośrednictwem serwisu płatniczego DotPay.pl, należący i obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, NIP: 6342661860, REGON:2407702255, KRS 0000296790. DotPay.pl udostępnia miedzy innymi następujące formy płatności: e-przelewy, kartą płatniczą, e-transfery, przekazy i przelewy bankowe.
 3. Płatności można dokonać również za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal, należącego i obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. PayPal udostępnia następujące formy płatności: karty kredytowe i debetowe, przelewy bankowe oraz płatności z salda konta PayPal.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, debetową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub PayPal.
 5. Usługodawca nie pobiera opłat od Użytkowników za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego DotPay.pl i PayPal.
 6. Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez DotPay S.A. oraz PayPal.
 7. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez DotPay S.A. i PayPal oraz za sposób przetwarzania danych osobowych przez DotPay S.A. i PayPal.
 8. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez DotPay lub PayPal zgłoszone do Usługodawcy będą przekazywane przez Usługodawcę do rozpatrzenia przez DotPay lub PayPal na warunkach i w terminie określonym w regulaminie Dotpay, PayPal. Użytkownik Serwisu powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez DotPay lub PayPal.
 9. Płatności można dokonać również w postaci wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy o numerze 13 1020 3639 0000 8702 0182 8268  prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. na rzecz KreatorzyKariery.pl S.C., ul. Królowej Bony 7/23, 11-400 Kętrzyn.
 10. Paragon do odbioru w siedzibie firmy.

 

§ 8. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY.

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Użytkownik powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną na stronie www.kreatorzykariery.pl oraz dokonać zamówienia Usługi.
 2. Umowa o świadczenia Usługi zostaje zawarta po wybraniu Usług przez Użytkownika Serwisu, akceptacji ceny zamówionej Usługi, sposobu zapłaty, zaakceptowaniu i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz dokonaniu płatności przez Użytkownika Serwisu.
 3. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy, przesyłając drogą mailową powiadomienie o przyjęciu zlecenia do realizacji.
 4. Usługodawca przystępuje do realizacji umowy od dnia następnego, po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy płatności.
 5. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w chwili wykonania Usługi przez Usługodawcę, lub w przypadku Rezygnacji z Usługi. Zasady dotyczące Odstąpienia/Rezygnacji z Usługi reguluje § 9.

 

§  9. ODSTĄPIENIE/REZYGNACJA Z USŁUGI.

 1. Użytkownik w myśl obowiązujących przepisów prawa może odstąpić od umowy bez podania przyczyny przed upływem 14 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt. 3 §  9. poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 2. Oświadczenie o tytule „ANULOWANIE ZAMÓWIENIA” należy wysłać na adres biuro@kreatorzykariery.pl wraz z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca przystąpił do realizacji zamówienia. Za moment przystąpienia do realizacji zamówienia uznaje się potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną przez Usługodawcę.
 4. W przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem o niemożności odstąpienia/rezygnacji z zamówienia.
 5. W przypadku anulowania zamówienia przez Użytkownika Serwisu, pobrana na rzecz wykonania zamówienia opłata, zostanie zwrócona na konto Użytkownika Serwisu pomniejszona o 2,5% swej wartości.

 

§  9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w tytule frazę: „REKLAMACJA” na adres biuro@kreatorzykariery.pl wraz z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę.
 2. Termin na złożenie reklamacji wynosi do 14 dni od momentu zakończenia realizacji zamówienia.
 3. Zakończenie realizacji zamówienia zostało określone w punkcie 20, 21 i 22 § 4.  USŁUGI DOTYCZĄCE PROFESJONALNYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH I PROFILI ZAWODOWYCH – ZAMAWIANIE I CZAS REALIZACJI oraz w punkcie 15 § 5 USŁUGI SZKOLENIOWO-COACHINGOWE – ZAMAWIANIE I CZAS REALIZACJI.
 4. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacji nie podlega forma, ani szata graficzna przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.
 6. Użytkownik serwisu jest informowany o rezultacie postępowania reklamacyjnego w formie wiadomości e-mail wysłanej na jego adres.

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik może korzystać z dokumentów aplikacyjnych i innych efektów prac wykonanych w związku z realizacją Usługi wyłącznie na własne potrzeby.
 2. Wynagrodzenie za Usługę nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz innych praw intelektualnych na Użytkownika.
 3. Zarobkowe bądź nieodpłatne wykorzystanie lub udostępnianie dzieł powstałych w wyniku realizacji Usługi w całości lub fragmentach, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
 4. Treści udostępniane w Serwisie są własnością intelektualną, w związku z czym bez zgody Usługodawcy, wyrażonej pisemnie, pod rygorem nieważności, nie zezwala się na kopiowanie, transmitowanie, archiwizowanie lub wykorzystanie w inny sposób za wyjątkiem użytku osobistego.

§  11. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 3. Dane Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający dostęp przez osoby nieupoważnione, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych w wyżej wymienionej ustawie.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do własnych danych, prawo do usunięcia danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz inne wynikające z Ustawy.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika Serwisu podczas procesu zamawiania Usługi przetwarzane są przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia i weryfikacji płatności.
 6. Użytkownik Serwisu składa oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia składając zamówienie poprzez stronę www.kreatorzykariery.pl oraz poprzez akceptację niniejszego Regulaminu .
 7. Użytkownik Serwisu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia do Konsultanta realizującego zamówienie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Konsultanta realizującego zamówienie, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 8. Po zakończeniu realizacji Usługi, Usługodawca jest upoważniony przesłać Użytkownikowi Serwisu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o zrealizowanej Usłudze. Użytkownik Serwisu jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do
  jej wypełnienia.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika uniemożliwi ich świadczenie.
 10. W celu usunięcia konta Użytkownika należy skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową: biuro@kreatorzykariery.pl z dopiskiem Usunięcie konta Użytkownika.

§ 12. NEWSLETTER I INFORMACJE HANDLOWE

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników  o m.in.: promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i usługach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 3. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania-przesyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@kreatorzykariery.pl .
 5. Niezależnie od newslettera, Usługodawca przesyłać może drogą elektroniczną informację handlową osobie, która wyraziła na to zgodę, w szczególności udostępniła swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy.
 6. Informacje handlowe zawierać będą informacje o aktualnych ofertach i usługach zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów handlowych.
 7. Zgoda osoby zainteresowanej otrzymywaniem Informacji Handlowej zostanie udzielona przez nią poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który wysyłane są informacje handlowe lub zrezygnować z daszego otrzymywania-przesyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@kreatorzykariery.pl .

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018
 2. Zmiany Regulaminu, będą ogłaszane na stronie www.kreatorzykariery.pl . Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów już zawartych na mocy dotychczasowych postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery